I hereby release my Unicode transcription of the gospel of Thomas into the public domain – and invite others to do likewise and release their transcription of their texts as well; these texts must be available to the general public so that they can be translated correctly, instead of being obfuscated by biased “translators”.
The majority of the word ‘Christian’ in the gospel of Philip really says ‘Chrestian’, for example: NHL II 52:24, NHL II 62:32-33, NHL II 64:24-25, NHL II 67:26 (lacunose), NHL II 74:14 (Christians!), NHL II 74:27, NHL II 75:34 (Christians!), and as such it among others desribes a very interesting phenomenon of how Chrestians can become Christians.
In the index of Nag Hammadi Codex II, Philip tractate, the words ‘Chrestian’ are preceded by a 1 – yet in the translation they all say ‘Christian’:

So we simply MUST do all this ourselves, as the people charged with the work apparently can’t be relied on to do their work properly – there is no comment on anything, nor is the word ‘Chrest…’ present in Nag Hammadi Codex II

And that is not all: I have traversed the entire Nag Hammadi Library, and a total of 35 words has been translated with Christ(ian(s)) while they contain an eta, the Greek letter E: out of the around 200 words translated with ‘Christ(ian(s))’, only 2 contain a iota, the Greek letter for i: and both are in the gospel of Philip: and Philip turns out to be actually describing how baptised Chrestians, who have even been baptised in the name of the father, son and holy spirit – who even have received said holy spirit – can (and do!) only become Christians when they have been anointed (on top of all that). So this is not just some discovery, or any discovery: the key to Chrestianity preceding Christianity has been hidden from all for the last decades, ever since the NHL surfaced, being hidden over 1,500 years ago out of fear for Christian persecution. And those same Christians have hidden it again!

Hence why I release the below transcription into the public domain, so that everyone can verify what really is in the text: I have checked this transcription against the papyrus scans and the transcriptions of Grondin, DeConick, Gathercole and Layton – and even Layton contains two errors.
It is not in compliance with the diplomatic transcription guidelines as advertised by the Coptic Scriptorium, but has only been segmented into bound groups in compliance with Layton’s. Scribal errors are indicated by {}, lacunae by []

Please also consult the tools by Coptic Scriptorium – I wish I had known them before undertaking this grand project

0 ⲛⲁⲉⲓ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲑⲏⲡ` ⲉⲛⲧⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲟⲛϩ ϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲑⲱⲙⲁⲥ
1 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲁϩⲉ ⲉⲑⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϥⲛⲁϫⲓ ϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ`
2 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥ`ⲗⲟ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ`ϣⲓⲛⲉ ⲉϥ`ϣⲓⲛⲉ ϣⲁⲛⲧⲉϥ`ϭⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲧⲁⲛ` ⲉϥϣⲁⲛϭⲓⲛⲉ ϥⲛⲁ`ϣⲧⲣ̅ⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛ`ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϥⲛⲁⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ
3 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲩϣⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ`ⲥⲱⲕ ϩⲏⲧ` ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧ`ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲉⲉⲓⲉ ⲛ̅ϩⲁⲗⲏⲧ` ⲛⲁⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ` ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲥϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲉⲓⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲧ` ⲛⲁⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ` ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲥⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲩⲛ` ⲁⲩⲱ ⲥⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ` ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲟⲩⲱⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲱ_ ⲧⲏⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲉⲓⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ` ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ
4 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϥⲛⲁϫⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉϫⲛⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϩⲛ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ` ⲛⲁⲣ̅ ϩⲁⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲧ
5 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲟ ⲉⲃⲟⲗ` ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲑⲏⲡ` ⲉⲣⲟⲕ` ϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ` ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ` ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥϩⲏⲡ` ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ
6 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥ`ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ` ϫⲉⲕ`ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲛ̅ⲣ̅ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲛⲁϯ ⲉⲗⲉⲏⲙⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲁⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓ ⲉⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲱⲙ` ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲉ ϭⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲙ̅ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲁⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉϭⲟⲗⲡ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥϩⲏⲡ` ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϩⲟⲃ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲟⲩⲉϣⲛ̅ ϭⲟⲗⲡϥ`
7 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩⲉⲓ ⲡⲁⲉⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩⲉⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲃⲏⲧ` ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲉⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ
8 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲟⲩⲱϩⲉ ⲣ̅ⲣⲙⲛ̅ϩⲏⲧ` ⲡⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁϩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲃⲱ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙⲙ̅ⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲧⲃⲧ` ⲛ̅ⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲧ̅ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ` ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲟⲩⲱϩⲉ ⲣ̅ⲣⲙⲛ̅ϩⲏⲧ` ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲩⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲃⲧ` ⲉⲃ[ⲟⲗ] ⲉ[ⲡⲉ]ⲥⲏⲧ` ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ` ⲙ̅ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲧ ⲭⲱⲣⲓⲥ ϩⲓⲥⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ`ⲥⲱⲧⲙ̅
9 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ` ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ`ⲥⲓⲧⲉ ⲁϥⲙⲉϩ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲁϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ϩⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ` ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲧϥⲟⲩ ϩⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ` ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ϣⲟ_ⲧⲉ ⲁⲩⲱϭⲧ` ⲙ̅ⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲁⲡϥⲛ̅ⲧ̅ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϩⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ` ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ` ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉ ⲉⲥⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲉϫⲟⲩⲱⲧ` ⲉⲥⲟⲧⲉ
10 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩ̅ⲧ` ⲉϫⲛ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ` ϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲉⲣⲟ
11 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲉⲓⲡⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲥⲉⲟⲛϩ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ` ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ` ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲛⲁⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅`ϣⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲛⲁⲩ` ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁϥ`
12 ⲡⲉϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ` ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ̅ⲛ̅ ⲛⲓⲙ` ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲁⲣ̅ ⲛⲟϭ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ` ϣⲁ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ̅
13 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲧ` ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ` ⲛ̅ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲅ`[ⲅⲉ]ⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲑ`ⲑⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ` ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲁϣⲁⲡϥ` ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲙ` ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ` ⲡⲉⲕ` ⲥⲁϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲓ ⲁⲕⲥⲱ ⲁⲕϯϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲏⲅⲏ ⲉⲧⲃⲣ̅ⲃⲣⲉ ⲧⲁⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ` ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓϣⲓⲧⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲁϥϫⲱ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϣⲟⲙⲧ` ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ϣⲁ ⲛⲉϥ`ϣⲃⲉⲉⲣ` ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ` ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲁⲕ` ⲡⲉϫⲁϥ` ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛ`ϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲉⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ` ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲣⲱϩⲕ` ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅
14 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲣ̅ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁ_ϣⲗⲏⲗ` ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϯ ⲉⲗⲉⲏⲙⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁϩ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲭⲱⲣⲁ ⲉⲩϣⲁⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲣⲓⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ` ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ϥⲛⲁ ϫⲱϩⲙ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ` ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ` ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲁϩⲙ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅
15 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩ ϫⲡⲟϥ` ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉϩⲧ` ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ` ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ`
16 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲁⲭⲁ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲉⲓ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲉⲓ ⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ϩⲛ̅ⲡⲱⲣϫ` ⲉϫⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ` ⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲟⲩⲛ̅ ϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱ[ⲡⲉ] ϩⲛ̅ ⲟⲩⲏⲉⲓ ⲟⲩⲛ̅ ϣⲟⲙⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ ϣⲟⲙⲧ` ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲁⲩⲱ` ⲥⲉⲛⲁⲱϩⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ
17 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ` ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲥⲟⲧⲙⲉϥ` ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϭⲓϫ` ϭⲙ̅ϭⲱⲙϥ̅` ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥ`ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲫⲏⲧ` ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ
18 ⲡⲉϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ϩⲁⲏ ⲉⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱⲗⲡ` ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲑⲁϩⲏ ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲑⲁϩⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁ{ϩ}ⲱϩⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ` ϩⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲑϩⲁⲏ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲓ ϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲩ
19 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ`ⲧⲁϩϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉϩⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲱⲛⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ` ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲏⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁ`ⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲛ̅ϣⲱⲙ` ⲙ̅ⲡⲣⲱ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲟⲩϭⲱⲃⲉ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧ`ⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϫⲓ ϯⲡⲉ ⲁⲛ` ⲙ̅ⲙⲟⲩ
20 ⲡⲉϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲛⲓⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̅ϣⲗ̅ⲧⲁⲙ ⲥⲟⲃ̅ⲕ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲛ̅ϭⲣⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁ_ϩⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲟⲩⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁϥⲧⲉⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲁⲣ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲕⲉⲡⲏ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ
21 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏ[ⲧⲏ]ⲥ ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲙ` ⲡⲉϫⲁϥ` ϫⲉ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ` ⲉⲩ[ϭ]ⲉⲗⲓⲧ` ⲁⲩⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲱϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲥⲉⲕⲁⲕⲁϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲧⲟⲩⲥⲱϣⲉ ⲛⲁⲩ ⲇⲓⲁ ⲧⲟⲩⲧⲟ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥ`ϣⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲉⲥϩⲛ̅ⲏⲉⲓ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥ`ⲉⲓ ⲛ̅ϥⲧⲙ̅ⲕⲁⲁϥ` ⲉϣⲟϫⲧ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉϥ`ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓⲛ̅ⲛⲉϥ`ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲁ ⲧⲉϩⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲩⲣ` ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϯⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ϣⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲉ ⲛⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ϩⲉ ⲉϩⲓⲏ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲓ ⲧⲉⲭⲣⲉⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ` ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ` ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲡⲱϩ ⲁϥⲉⲓ ϩⲛ̅ⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲉϥⲁⲥϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥϩⲁⲥϥ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅
22 ⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ⲁϩⲛ̅ⲕⲟⲩⲉⲓ ⲉⲩϫⲓ ⲉⲣⲱⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲩⲉⲓ ⲉⲧϫⲓ ⲉⲣⲱⲧⲉ ⲉⲩⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲁⲛⲉⲧⲃⲏⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ⲉⲉⲓⲉⲛⲟ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲉⲓ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲣ̅ ⲡⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲣ̅ ⲡⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁ _ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲙⲡⲓⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ϣⲓⲛⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲟ`ⲟⲩⲧ` ⲙⲛ̅ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲧ` ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉ ⲫⲟⲟⲩⲧ` ⲣ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ` ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲣ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲗ` ⲁⲩⲱ ⲟⲩϭⲓϫ` ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲟⲩϭⲓϫ` ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ` ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩϩⲓⲕⲱ_ ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ [ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ]`
23 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁⲥⲉ[ⲧ]ⲡ ⲧⲏⲛⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϣⲟ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲃⲁ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲱϩⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲧ`
24 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲥⲉⲃⲟⲛ` ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲕⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲉ ⲉⲧⲣⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ` ⲡⲉϫⲁϥ` ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥ`ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ` ϣⲟⲟⲡ` ⲙ̅ⲫⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲣⲙ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ` ⲉϥⲧⲙ̅ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ` ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ
25 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕ` ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲣⲓⲧⲏⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲕ`ⲃⲁⲗ`
26 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡϫⲏ ⲉⲧϩⲙ̅ ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕ`ⲥⲟⲛ ⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ` ⲡⲥⲟⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ` ⲕⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ` ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ`ⲃⲁⲗ` ⲧⲟⲧⲉ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ
27 ⲉⲧⲉⲧⲙ̅ⲣ̅ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ` ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲃ`ⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ`
28 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲱϩⲉ ⲉⲣⲁⲧ` ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲉⲓϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁϩⲉ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϥⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯ ⲧⲕⲁⲥ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉⲉⲩⲉ ⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ` ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ` ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ` ⲡⲗⲏⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲧⲟϩⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϩ ⲡⲟⲩⲏⲣⲡ` ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
29 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲥⲁⲣⲝ` ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲉ ⲉϣϫⲉ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ [ⲛ̅ϣⲡⲏⲣ]ⲉ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ` ϯⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲱ[ⲥ] ⲁ[ⲧⲉⲉⲓ]ⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲉⲓⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ
30 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲩⲛ̅ ϣⲟⲙⲧ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲩⲛ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲕ` ϯϣⲟⲟⲡ` ⲛⲙⲙⲁϥ`
31 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲏⲡ` ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲥⲟⲉⲓⲛ ⲣ̅ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧ` ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ`
32 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲥϩⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲛⲁϣϩⲱⲡ` ⲁⲛ
33 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧ`ⲕⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ`ⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲉⲙⲁⲁϫⲉ ⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ` ⲙ̅ⲙⲟϥ` ϩⲓϫⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ` ⲙⲁⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ` ⲅⲁⲣ ϫⲉⲣⲉ ϩⲏⲃ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϥ` ⲕⲁⲁϥ` ϩⲁ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲁϥⲕⲁⲁϥ` ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲉϥϩⲏⲡ` ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ` ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ` ⲉⲧⲃⲏⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
34 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲉϥϣⲁⲛ`ⲥⲱⲕ` ϩⲏⲧϥ` ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ϣⲁⲩϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ` ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ` ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧ`
35 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ` ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ϥϫⲓⲧϥ` ⲛ̅ϫⲛⲁϩ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ϥⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ` ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ
36 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲓ_ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲁ ⲣⲟⲩϩⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ϩⲓⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲁ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧ`ⲧⲏⲩⲧⲛ̅
37 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ` ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲕⲉⲕ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲧⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ` ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ` ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲡϫⲡ̅` ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲟⲧ[ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁ]ⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ
38 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ` ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲉⲓ` ⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ` ⲉⲣⲟⲉⲓ`
39 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩ ϫⲓ ⲛ̅ϣⲁϣⲧ` ⲛ̅ⲧⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ⲁⲩϩⲟⲡⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲫⲣⲟⲛⲓⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛϩⲟϥ` ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲕⲉⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲣⲟⲙ`ⲡⲉ
40 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲧⲁ`ϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲡⲟⲣⲕ̅ⲥ̅ ϩⲁ ⲧⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲁⲕⲟ
41 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ` ϩⲛ̅ ⲧⲉϥ`ϭⲓϫ ⲥⲉⲛⲁϯⲛⲁϥ` ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲡⲕⲉϣⲏⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ` ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ`
42 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ
43 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ` ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥ`ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ` ⲛⲓⲙ` ⲉⲕϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛ` ϩⲛ̅ ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ` ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲛ ⲥⲉⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲥⲉⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲛ
44 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲁϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ` ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲁϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ` ⲡⲉⲧⲁϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁ ⲡⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ` ⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ
45 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲩϫⲉⲗⲉ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϣⲟⲛⲧⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲕⲱⲧϥ` ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲣ̅ϭⲁⲙⲟⲩⲗ` ⲙⲁⲩϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ [ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲅⲁ]ⲑⲟⲥ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩ[ⲙ̅] ⲡⲉϥⲉϩⲟ ⲟⲩⲕⲁ[ⲕⲟⲥ] ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲛ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲉϩⲟ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ` ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϥϫⲱ ⲛ̅ϩⲛ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ ⲫⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲫⲏⲧ` ϣⲁϥ`ⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲛ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
46 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϫⲓⲛ` ⲁⲇⲁⲙ ϣⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁ_ⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϫⲡⲟ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϣⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲱϭⲡ` ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲉⲓ ϥⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ
47 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉⲗⲟ ⲁϩⲧⲟ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϥϫⲱⲗⲕ` ⲙ̅ⲡⲓⲧⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ` ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩϩⲙϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ϣⲙ̅ϣⲉ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϥⲛⲁⲣ̅ⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ` ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ϥⲛⲁⲣ̅ϩⲩⲃⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲙⲁⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉ ⲣ̅ⲡⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ϥ` ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲁⲥⲱ ⲏⲣⲡ` ⲃ̅ⲃⲣⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲩⲛⲟⲩϫ` ⲏⲣⲡ` ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲡⲱϩ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲩⲛⲉϫ` ⲏⲣⲡ` ⲛ̅ⲁⲥ ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϣⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲉϥⲧⲉⲕⲁϥ` ⲙⲁⲩϫⲗ̅ϭ ⲧⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲥ ⲁϣⲧⲏ_ ⲛ̅ϣⲁⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲡⲱϩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ
48 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁ ⲥⲛⲁⲩ ⲣ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲏⲉⲓ ⲟⲩⲱⲧ` ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲡⲱⲱⲛⲉ
49 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ` ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ ⲃⲱⲕ` ⲉⲙⲁⲩ
50 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲱⲡⲉ [ⲙ̅ⲙⲁ]ⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ` ⲟⲩⲁⲁⲧϥ` ⲁϥⲱ[ϩⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁ]ⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱ[ⲛϩ ⲉⲃ]ⲟⲗ [ϩ]ⲛ̅ ⲧⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ ⲉⲩϣⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ` ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲛⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲧϩⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲓⲙ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓ̈ⲥ
51 ⲡⲉϫⲁ ⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ` ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛⲏⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ` ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲁⲥⲉⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ
52 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ` ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ` ⲡⲉ`ϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲛϩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲁ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ`
53 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲣ̅ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ ⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ` ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉϥⲣ̅ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ ⲛⲉ ⲡⲟⲩⲉⲓⲱⲧ` ⲛⲁϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲟⲩⲙⲁⲁⲩ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲁϥϭⲛ̅ ϩⲏⲩ ⲧⲏⲣϥ`
54 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲛϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ`
55 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲁⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲉϥ`ⲉⲓⲱⲧ` ⲁⲛ` ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϥⲛⲁϣⲣ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛ ⲛⲁⲉⲓ` ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϥⲙⲉⲥⲧⲉ ⲛⲉϥ`ⲥⲛⲏⲩ` ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲛ̅ϥϥⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥ⳨ⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲁⲝⲓⲟⲥ ⲛⲁⲉⲓ
56 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲁϩⲥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥ`ϩⲉ ⲉⲩⲡⲧⲱⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϩϩⲉⲉ ⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ
57 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱ_ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲩϭⲣⲟϭ [ⲉⲛⲁⲛⲟⲩ]ϥ` ⲁⲡⲉϥϫⲁϫⲉ ⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲩϣⲏ` ⲁϥⲥⲓⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲍⲓⲍⲁⲛ[ⲓⲟⲛ ⲉϫ]ⲛ̅ ⲡⲉϭⲣ[ⲟϭ ⲉ]ⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ` ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲕⲟⲟⲩ ⲉϩⲱⲗⲉ ⲙ̅ⲡⲍⲓⲍⲁⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ` ϫⲉ ⲉⲛⲁϩⲱⲗⲉ ⲙ̅ⲡⲍⲓⲍⲁⲛⲓⲟ_ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲗⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲩⲟ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ` ϩⲙ̅ ⲫⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲱϩ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲍⲓⲍⲁⲛⲓⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ` ⲥⲉϩⲟⲗⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩ
58 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁϩϩⲓⲥⲉ ⲁϥϩⲉ ⲁⲡⲱⲛϩ
59 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ` ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲛ̅ϩ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙ̅ ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲩ
60 ⲁⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲉⲓⲧⲏⲥ ⲉϥϥⲓ ⲛ̅ⲛⲟⲩϩⲓⲉⲓⲃ` ⲉϥⲃⲏⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲡⲉϫⲁϥ` ⲛ̅ⲛⲉϥ`ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ` ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧϥ` ⲛ̅ϥⲟⲩⲟⲙϥ` ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϩⲱⲥ ⲉϥⲟⲛϩ ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ` ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϣⲁⲙⲟⲟⲩⲧϥ` ⲛ̅ϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲧⲱⲙⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲙⲟⲧ` ϥⲛⲁϣⲁⲥ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ`ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ` ⲧⲏⲩⲧⲛ̅
61 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲙ̅ⲧⲟⲛ` ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩϭⲗⲟϭ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲡⲉϫⲉ ⲥⲁⲗⲱⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲕ` ⲛⲓⲙ` ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲁⲕⲧⲉⲗⲟ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁϭⲗⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲁⲕ`ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ` ⲡⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ` ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧ`ϣⲏϣ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ` ⲁⲛⲟⲕ` ⲧⲉⲕ`ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲉⲓ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲏϥ` ϥⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲡⲏϣ ϥⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ
62 ⲡⲉ[ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅] ϫⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲛ[ⲉⲧⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲙ]ⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ [ⲡ]ⲉ[ⲧ]ⲉ ⲧⲉⲕ`ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲁⲁϥ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲧⲉⲕϩⲃⲟⲩⲣ` ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲣ ⲟⲩ
63 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲟⲩⲥⲓⲟⲥ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲁϩⲛ̅ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣ̅ⲭⲣⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲭⲣⲏⲙⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲛⲁϫⲟ ⲛ̅ⲧⲁⲱ{ϩ}ⲥϩ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲛⲁⲉϩⲱⲣ ⲛ̅ⲕⲁⲣ`ⲡⲟⲥ ϣⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲓⲣ̅ ϭⲣⲱϩ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲛⲉⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ` ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲧⲟⲩϣⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲩⲙ̅ ⲙⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲙⲁⲣⲉϥ`ⲥⲱⲧⲙ̅
64 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ϩⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲙϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ϣⲓⲛⲁ ⲉϥⲛⲁⲧⲱϩⲙ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ` ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ` ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ` ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲉⲓ ϩⲛ̅ϩⲟⲙⲧ` ⲁϩⲉⲛⲉⲙⲡⲟⲣⲟⲥ ⲥⲉⲛ̅ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ` ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ϯⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ` ϣⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ⲁⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ` ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ⲟⲩⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲣ̅ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲉⲓ ⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲙⲉⲣⲁ ϯⲛⲁⲥⲣ̅ϥⲉ ⲁ_ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ` ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲃⲏⲣ ⲛⲁⲣ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ` ⲉⲧⲛⲁⲣ̅ ⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϯⲛⲁϣⲓ ⲁⲛ ϯⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ` ⲁϥ`ⲃⲱⲕ` ϣⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱϩⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ` ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ⲁⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱⲙⲏ ⲉⲉⲓⲃⲏⲕ` ⲁ ϫⲓ ⲛ̅ϣⲱⲙ ϯⲛⲁϣⲓ ⲁⲛ ϯⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲙϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕ`ⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲁⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲙϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲃⲱⲕ` ⲉⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲁⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲧⲕⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛⲓⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲇⲓⲡⲛⲉⲓ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲟ[ⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲁⲛ` ⲉϩⲟⲩⲛ` ⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ`
65 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲭⲣ[ⲏⲥⲓ]ⲥ ⲛⲉⲩⲛ[ⲧⲁϥ] ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛ̅[ϩ]ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ϣⲓⲛⲁ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ ϩⲱⲃ` ⲉⲣⲟϥ` ⲛ̅ϥϫⲓ[ⲙ̅]ⲡⲉϥⲕⲁⲣ`ⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲙϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲛⲁϯⲛⲁϥ` ⲙ̅ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲉⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲙ̅ϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ` ⲛⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ` ⲁⲡϩⲙϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⲃⲱⲕ` ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ` ⲙ̅ⲡⲉϥ`ⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲕⲉϩⲙϩ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⲁⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ` ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ` ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ` ⲙ̅ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ`ⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩϭⲟⲡϥ` ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ` ⲡⲉⲧⲉⲩⲙ̅ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲙⲁⲣⲉϥ`ⲥⲱⲧⲙ̅
66 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲥⲉⲃⲟⲉⲓ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲡⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ` ⲉⲃⲟⲗ` ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ`ⲕⲱⲧ` ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲱϩ
67 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ` ⲉϥⲣ̅ ϭⲣⲱϩ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲣ̅ ϭⲣⲱϩ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ`
68 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ϩⲟⲧⲁ_ ⲉⲩϣⲁⲛⲙⲉⲥⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲡⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ`
69 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ` ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ` ⲛⲉⲛⲧⲁϩⲥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ` ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ϩⲙ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ` ϣⲓⲛⲁ ⲉⲩⲛⲁⲧⲥⲓⲟ ⲛ̅ⲑϩⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ
70 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲡⲉ ⲡⲏ ϩⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ϥ̅ ϥⲛⲁ ⲧⲟⲩϫⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲡⲏ ϩⲛ̅ [ⲧⲏⲩⲧ]ⲛ̅ ⲡⲁⲉⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲏⲛⲉ [ϥⲛⲁⲙ]ⲟⲩⲧ` ⲧⲏⲛⲉ
71 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲟⲣ[ϣⲣ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲏ]ⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲕⲟⲧϥ [ⲁⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ]
72 [ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϥ`] ϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϣⲓⲛⲁ ⲉⲩⲛ[ⲁⲡ]ⲱϣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲛⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ` ⲛⲙ̅ⲙⲁⲉⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϩⲁⲁⲧ` ⲛ̅ⲣⲉϥⲡⲱϣⲉ ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲁ`ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲉⲉⲓϣⲟⲟⲡ` ⲛ̅ⲣⲉϥ`ⲡⲱϣⲉ
73 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲱϩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲁϣⲱϥ` ⲛ̅ⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟⲃⲕ` ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲁ ⲉϥⲛⲁⲛⲉϫ` ⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ` ⲉⲡⲱϩ̅ⲥ̅
74 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲙ̅ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧϫⲱⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧϣⲱⲛⲉ`
75 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ϣⲉⲗⲉⲉⲧ`
76 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲉϣⲱⲱⲧ` ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ` ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲫⲟⲣⲧⲓⲟⲛ ⲉⲁϥϩⲉ ⲁⲩⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϣⲱⲧ` ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉⲡⲉ ⲁϥϯ ⲡⲉⲫⲟⲣⲧⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ` ⲙ̅ⲡⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲱⲧ` ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ` ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥⲉϩⲟ ⲉⲙⲁϥⲱϫⲛ̅ ⲉϥⲙⲏⲛ` ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲙⲁ ⲉⲙⲁⲣⲉ ϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲧϩⲛⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ` ⲉⲙⲁⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ` ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉ ϥϥⲛ̅ⲧ ⲧⲁⲕⲟ
77 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲁⲉⲓ ⲉⲧϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ` ⲡⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ` ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ` ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ` ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ` ⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲡⲱϩ ⲛ̅ⲛⲟⲩϣⲉ ⲁⲛⲟⲕ` ϯⲙ̅ⲙⲁⲩ ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ
78 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲕⲁϣ ⲉϥⲕⲓⲙ [ⲉⲃⲟⲗ] ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲧⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣ[ⲱⲙⲉ ⲉⲩ]ⲛ̅ϣⲧⲏⲛ ⲉⲩϭⲏⲛ ϩⲓⲱⲱⲃ [ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ] ⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲉⲅⲓⲥⲧⲁⲛⲟⲥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛ[ϣⲧⲏ]ⲛ [ⲉⲧ]ϭⲏⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉ[ⲛⲁ]ϣⲥ̅ⲥⲟⲩⲛ ⲧⲙⲉ ⲁⲛ
79 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙ[ⲉ] ⲛⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲁⲧ[ⲥ̅ ⲛ̅]ⲑϩⲏ ⲛ̅ⲧⲁϩϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕ[ⲓⲃ]ⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲥⲁ{ϩ}ⲛⲟⲩϣⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁ[ⲥ] ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁϩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁ`ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲑϩⲏ ⲧⲁⲉⲓ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲓⲃⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲙⲡⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲧⲉ
80 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϩⲥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϩϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲁⲛ`
81 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϩⲣ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙⲁⲣⲉϥⲣ̅ ⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ` ⲛ̅ⲟⲩⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ
82 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧϩⲏⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉϥϩⲏⲛ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲏⲩ` ⲙ̅ⲙⲟⲉⲓ ϥⲟⲩⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ
83 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛϩⲓⲕⲱⲛ ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϥϩⲏⲡ` ϩⲛ̅ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ` ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ϩⲏⲡ` ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲉϥ`ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
84 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲛⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ` ⲁⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲕⲱⲛ` ⲛ̅ⲧⲁϩϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ⲧⲉⲧⲛⲉϩⲏ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲙⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲧⲛⲁϥⲓ ϩⲁ ⲟⲩⲏⲣ`
85 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟ[ϭ ⲙ̅]ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲱⲡⲉ [ⲉϥⲙ̅ⲡ]ϣⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲝⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ [ⲛⲉϥⲛⲁϫⲓ ϯⲡⲉ] ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ
86 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫ[ⲉ ⲛ̅ⲃⲁϣⲟⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁ]ⲩ ⲛ[ⲟⲩⲃⲏⲃ ⲁⲩ]ⲱ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅[ⲛⲟ]ⲩⲙⲁϩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥ` ⲛ[ⲛⲟⲩ]ⲙⲁ ⲉⲣⲓⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥ`ⲁⲡⲉ ⲛ̅ϥ`ⲙ̅ⲧⲟⲛ` ⲙ̅[ⲙⲟϥ]`
87 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲛ` [ⲡⲉ] ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲁϣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ` ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲧ[ⲁ]ⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲧⲉ ⲧ`ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲁϣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓ ⲙ̅[ⲡ]ⲥⲛⲁⲩ
88 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲥⲉ ⲁⲩⲱ` ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ`ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲧ`ⲧⲏⲛⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲉ ϫⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲟⲩ
89 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ` ⲙ̅ⲡⲡⲟⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ` ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ`
90 ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ̅ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ` ϫⲉ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲁϩⲃ` ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲁⲩⲁⲛⲁⲩⲡⲁⲥⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅
91 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ ⲛⲓⲙ` ϣⲓⲛⲁ ⲉⲛⲁⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ` ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡϩⲟ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ` ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲱⲛϥ` ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲣ̅ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ`
92 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲓⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲛⲟⲩⲉⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲓϩⲟⲟⲩ ⲉⲙ̅ⲡⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ` ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ
93 ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲣ` ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲟⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲧⲕⲟⲡⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧ[ⲏⲥ ⲛ̅ⲛ]ⲉϣⲁⲩ ϣⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲁⲁϥ` [ⲛ̅ⲗ]ⲁ[ⲕⲙⲉ]
94 [ⲡⲉϫⲉ] ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϭⲓⲛⲉ [ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ` ⲉϩ]ⲟⲩⲛ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ`
95 [ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉ]ϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ϩⲟⲙⲧ` ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯ ⲉⲧⲙⲏⲥⲉ ⲁⲗⲗⲁ [ϯ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉ]ⲧⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ`
96 [ⲡⲉϫⲉ] ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱ[ⲛ ⲁⲩ]ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲣ [ⲁⲥϩⲟ]ⲡ ϥ` ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲱⲧⲉ ⲁⲥⲁⲁϥ ⲛ̅ϩⲛ̅ⲛ[ⲟϭ ⲛ̅]ⲛⲟⲉⲓⲕ` ⲡⲉⲧⲉⲩⲙ̅ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲁ[ⲣⲉϥⲥⲱ]ⲧⲙ̅
97 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡ[ⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲥ]ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϥⲓ ϩⲁ ⲟⲩϭⲗ̅[ⲙⲉⲉⲓ] ⲉϥ`ⲙⲉϩ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲧ` ⲉⲥⲙⲟⲟϣⲉ [ϩⲓ ⲟⲩ]ϩⲓⲏ` ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲁⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϭⲗ̅[ⲙⲉⲉⲓ] ⲟⲩⲱϭⲡ` ⲁⲡⲛⲟⲉⲓⲧ` ϣⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲥⲱ[ⲥ ϩⲓ] ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲉⲓⲙⲉ ⲉϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉⲥⲡⲱϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲥⲏⲉⲓ ⲁⲥⲕⲁ ⲡϭⲗ̅ⲙⲉⲉⲓ ⲁⲡⲉⲥⲏⲧ` ⲁⲥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥ`ϣⲟⲩⲉⲓⲧ`
98 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲙⲟⲩⲧ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲅⲓⲥⲧⲁⲛⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲗⲙ` ⲛ̅ⲧⲥⲏϥⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧϫⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲉϥϭⲓϫ` ⲛⲁⲧⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲅⲓⲥⲧⲁⲛⲟⲥ
99 ⲡⲉϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉⲕ`ⲥⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉϯⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ` ⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ`
100 ⲁⲩⲧⲥⲉⲃⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲛⲟⲩⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ` ϫⲉ ⲛⲉⲧⲏⲡ` ⲁⲕⲁⲓⲥⲁⲣ` ⲥⲉϣⲓⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲱⲙ` ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯ ⲛⲁ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ` ⲛ̅ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ϯ ⲛⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲉⲓ ⲡⲉ ⲙⲁⲧⲛ̅ⲛⲁⲉⲓϥ
101 ⲡⲉⲧⲁⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲉϥⲉ[ⲓⲱⲧ` ⲁ]ⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥ`ⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ϥⲛⲁϣⲣ̅ ⲙ[ⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁ]ⲉⲓ ⲁ_ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲡⲉ[ϥⲉⲓⲱⲧ` ⲁⲛ ⲙⲛ̅ ⲧ]ⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ϥⲛⲁϣⲣ̅ ⲙ[ⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁ]ⲉⲓ ⲁⲛ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁ[ⲥ ⲙⲓⲥⲉ ⲛⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ] ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ⲁⲥϯ ⲛⲁⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ
102 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ [ϫⲉ ⲟ]ⲩⲟⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲓⲛ[ⲉ ⲛ̅ⲛⲟ]ⲩⲟⲩϩⲟⲣ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ` ϩⲓϫⲛ̅ ⲡⲟⲩⲟⲛⲉϥ` ⲛ̅[ϩⲉⲛ]ⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ϥ[ⲕⲱ ⲁ]ⲛ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ
103 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲙ[ⲁⲕⲁ]ⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲉⲓ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩ_ ϫⲉ ϩ[ⲛ̅ ⲁϣ ⲙ̅]ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩ_ ϣⲓⲛ[ⲁ ⲉϥⲛ]ⲁⲧⲱⲟⲩⲛ` ⲛ̅ϥⲥⲱ{ϩ}ⲟⲩϩ ⲛ̅ⲧⲉϥ`ⲙⲛ̅ⲧ[ⲉⲣⲟ ⲁ]ⲩⲱ ⲛ̅ϥⲙⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥ`ϯⲡⲉ [ϩⲛ ⲧ]ⲉϩⲏ ⲉⲙ`ⲡⲁⲧⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
104 ⲡⲉϫⲁⲩ [ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅] ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ` ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲁⲁϥ` ⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲩⲙⲫⲱⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲏ`ⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲗⲏⲗ`
105 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ` ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲏ
106 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲣ̅ ⲡⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛ` ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ` ϥⲛⲁⲡⲱⲱⲛⲉ
107 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱ_ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϣⲱⲥ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ` ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲥⲱⲣⲙ` ⲉⲡⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲙ̅ⲡⲥⲧⲉⲯⲓⲧ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲓⲟⲩⲁ ϣⲁⲛⲧⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲡⲉϫⲁϥ` ⲙ̅ⲡⲉⲥⲟ{ⲩ}ⲟⲩ ϫⲉ ϯⲟⲩⲟϣⲕ` ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲥⲧⲉⲯⲓⲧ`
108 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲁⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲑⲏⲡ` ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲣⲟϥ`
109 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ [ⲙ̅ⲙ]ⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥ`ⲥⲱϣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲉϩⲟ ⲉϥϩ[ⲏⲡ ⲉϥ]ⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ` ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅[ⲛ̅ⲛⲥⲁ ⲧ]ⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡ̅ⲉϥ`[ϣⲏⲣⲉ ⲛⲉ ⲡ]ϣⲏⲣⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ` ⲁϥϥⲓ` ⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲁ[ⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛ]̄ⲧⲁϩ ⲧⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϥⲥⲕⲁⲉⲓ ⲁ[ϥϩⲉ] ⲁⲡⲉϩⲟ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ϯ ϩⲟⲙⲧ` ⲉⲧⲙⲏⲥⲉ ⲛ̅[ⲛⲉⲧ]ϥ̅ⲟⲩⲟϣⲟⲩ
110 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϩϭⲓⲛⲉ [ⲙ̅]ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ϥⲣ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
111 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁϭⲱⲗ` ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ` ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲡⲉⲧⲟⲛϩ ϥⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩ ⲟⲩⲭ ϩⲟⲧⲓ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲁϩⲉ ⲉⲣⲟϥ` ⲟⲩⲁⲁϥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ` ⲁⲛ
112 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ` ⲧⲁⲉⲓ ⲉⲧⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲯⲩⲭⲏ ⲧⲁⲉⲓ ⲉⲧⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ
113 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲥⲛ̅ⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲥⲛ̅ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲱϣⲧ` ⲉⲃⲟⲗ` ⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲁ ⲏ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ` ⲉⲥⲡⲟⲣϣ` ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲥ
114 ⲡⲉϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲥϩⲓⲟⲙⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ` ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ` ϯⲛⲁⲥⲱⲕ` ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲛⲁⲁⲥ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ` ϣⲓⲛⲁ ⲉⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲛϩ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲓⲙ` ⲉⲥⲛⲁⲁⲥ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ` ⲥⲛⲁⲃⲱⲕ` ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ